دسته: خراسان شمالی

نمایش 40

بانک اطلاعات مشاغل شهر مانه و سملقان

127,200 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1624 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر فاروج

70,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 861 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر شیروان

487,100 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 5518 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر جاجرم

154,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1886 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر رازوجرکلان

29,700 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 396 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر بجنورد

765,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 8755 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر اسفراین

217,100 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2584 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل مشاغل خراسان شمالی

350,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 22000 عدد اطلاعات کامل این استان حذف و فقط موبایل این اصناف به همراه نام شهر داخل فایل ارائه می شود. برای داشتن مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر قیمت  متفاوت می باشد و تماس بگیرید .  
سبد خرید