دسته: آذربایجان غربی

نمایش 40

بانک موبایل استان آذربایجان غربی

3,150,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 62350 عدد اطلاعات کامل این استان حذف و فقط موبایل این اصناف به همراه نام شهر داخل فایل می باشد .

بانک اطلاعات مشاغل شهر چایپاره آذربایجان غربی

130,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1890 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر چالدران آذربایجان غربی

65,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1250 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر پیرانشهر آذربایجان غربی

130,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2150 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر پلدشت آذربایجان غربی

55,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر نقده آذربایجان غربی

195,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2900 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر میاندوآب آذربایجان غربی

470,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 7850 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر مهاباد آذربایجان غربی

190,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر ماکو آذربایجان غربی

180,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2450  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر شوط آذربایجان غربی

95,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر شاهین دژ آذربایجان غربی

120,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1800 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر سلماس آذربایجان غربی

225,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3700 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر سر دشت آذربایجان غربی

170,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2300  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر خوی آذربایجان غربی

350,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 5500  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر تکاب آذربایجان غربی

120,000 تومان
نوع فایل : Excel عداد رکورد : 2010 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر بوکان آذربایجان غربی

320,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4300 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر انزل آذربایجان غربی

70,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1018 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر اشنویه آذربایجان غربی

91,100 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 970 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر ارومیه آذربایجان غربی

1,415,400 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 16042  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید