دسته: نشر و انتشارات

نمایش 40

بانک اطلاعات لوازم تحریر کشور

700,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 11900 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان کتاب و مجله کشور

320,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4400 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان کاغذ و مقوا کشور

25,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 116 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تایپ و کپی کشور

75,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1240 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات انتشارات کشور

80,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1030 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید