دسته: طب و پزشکان

نمایش 40

بانک موبایل پزشکان کشور

6,700,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 170000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی

210,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2470  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل چشم پزشکان کشور

250,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2970 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل پزشکان متخصص پوست کشور

70,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 800 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل پزشکان متخصص مغز و اعصاب

70,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 750  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات پزشکان متخصص کلیه

80,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 840 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل پزشکان متخصص قلب کشور

120,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1400 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل پزشکان متخصص فیزوتراپی

350,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4200 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل پزشکان زنان و زایمان کشور

1,900,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 24400 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل روانپزشکان کشور

110,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1200 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل دندانپزشکان کشور

1,700,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 23000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل پزشکان دارو ساز کشور

950,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 10800 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات پزشکان متخصص داخلی کشور

220,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2360  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات پزشکان متخصص تغزیه کشور

350,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4330 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات پزشکان متخصص بیهوشی کشور

200,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2200 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل پزشکان متخصص بهداشت

80,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 870 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات پزشکان متخصص اطفال کشور

290,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3280 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل پزشکان عمومی کشور

3,600,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 64000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل فروشندگان لوازم پزشکی کشور

190,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2400 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات عطاری های کشور

450,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 5500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل داروخانه های کشور

990,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 11500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل جراحان پلاستیک کشور

80,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 850 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل جراحان مغز و اعصاب کشور

50,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 540 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات جراحان عمومی کشور

195,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2350 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل جراحان ستون فقرات کشور

25,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 10  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل جراحان اطفال کشور

25,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 50 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل جراحان استخوان و مفاصل

110,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1190 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل مدیران بیمارستان کشور

145,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1300 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل مدیران آزمایشگاه کشور

70,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 750 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید