دسته: دکوراسیون و مبلمان

نمایش 40

بانک اطلاعات کالا خواب کشور

180,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2330 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات چوب و مصنوعات چوبی کشور

350,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4700 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات پرده فروشان کشور

350,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4700 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مبلمان خانگی کشور

550,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 7050 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مبلمان اداری کشور

40,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 400  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات لوستر و صنایع روشنایی کشور

90,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 920 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فرش و تابلو فرش کشور

690,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 10600 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات طراحی دکوراسیون داخلی کشور

150,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1700 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تزئینات داخلی

240,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3190 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید