دسته: خدمات شهری

نمایش 40

بانک اطلاعات شرکت‌های تعاونی مصرف

250,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4300 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات دفتر خدمات ارتباطی کشور

180,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3150 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات دفتر اسناد رسمی کشور

65,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1230 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات بیمه کشور

350,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 6772 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات انبارداران کشور

28,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 260 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید