بانک اطلاعات مشاغل . اصناف . اتحادیه های کشور

صفحه اصلی | بانک اتحادیه ها | پرداخت آنلاین | خدمات دیگر شرکت | تماس با ما | ورود به سامانه ارسال پیامک

شهرداری های تهران1

تهران - منطقه ٨ - بزرگراه رسالت - خ. كرمان - جنب آتش نشاني ک.پ: ١٦٣٤٩

٢٢٥١٧٨٧٥, ٢٢٥١٧٨٨٠, ٢٢٥٠٤٠١٠

٢٢٥٠٣٨١٥

2

اداره كل شهرداري ها

تهران - منطقه ٦ - خ. فاطمي - وزارت كشور - ط. هشتم

٨٨٩٦٨٧٧٣

-

3

اداره كل هسته گزينش شهرداري تهران

تهران - منطقه ٧ - خ. بهار شمالي - خ. وركش - پ. ١٢ - ساختمان شماره ٢٥ ک.پ: ١٥٧٣٨

٨٨٨٤٠٠٩٨ الی ٩, ٨٨٨٣٥٠٥٤

٢٢٠٥٩٤٠٩

4

املاك و مستغلات شهرداري تهران

تهران - منطقه ٣ - بلوار ميرداماد - نبش خيابان تبريزيان - پ. ٣٦ ک.پ: ١٩١١٦

٢٢٢٥٣٣٣٥ الی ٤٥

٢٢٢٢٦٧٦٧

5

شركت بازار شهر وابسته به شهرداري

تهران - منطقه ١٢ - ابتداي خيابان سعدي - ك. معمار مخصوص - پ. ٢٦ - ساخت ک.پ: ١١١٥٨

٦٦٧١٩٩٩٦, ٦٦٧١٩٧٨٤

٧٧٥٢٩٥١٥

6

شركت بازسازي ناصرخسرو
وابسته به شهرداري

تهران - منطقه ١٢ - خ. اميركبير - خ. ناظم الاطبا جنوبي - پ. ٨٥ ک.پ: ١١١٥٦

٣٣٩٠٩٠١٢, ٣٣٩٠٧٠٤٢

-

7

حوزه معاونت شهرسازي و
معماري شهرداري تهران

تهران - منطقه ٦ - خ. ايرانشهر شمالي - ساختمان شماره ٢

٨٨٨٢٨٦١١, ٨٨٨٤٦٠٠٠, ٨٨٨٢٠٧٢٤, ٨٨٨٣٩٧٢٣, ٨٨٨٦٤٠٠٩

٨٨٣٠٣٣٧٧

8

سازمان خدمات موتوري شهرداري

تهران - منطقه ١٦ - م. شوش - خ. فدائيان اسلام - روبروي بيمارستان مهديه

٥٥٠٦٢٠٣٤ الی ٧, ٥٥٣١٦٧٥١

٥٥٠٦٥٠٣٣

9

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

تهران - منطقه ٧ - خ. شهيدمطهري - بعد از چهارراه سهروردي - پ. ٥٣ ص.پ: ١٥٨٧٥-٨٣٨٣

٨٨٤٤٦٣٣٠, ٨٨٤٤٦٤٨٠

-

10

شهرداري - تخليه زباله

تهران - منطقه ١ - بزرگراه ازگل - خ. اوشان - بالاتر از نيروگاه برق

٢٢٤٤٤٣٨٣

-

11

شهرداري - مديريت بحران

تهران - منطقه ١٣ - خ. ٣٠متري نيروي هوائي - خ. شورا - جنب مسيل منوچهري

٧٧٤١٣٨٧٠

-

12

شهرداري - نوسازي عباس آباد

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفريقا - بالاتر از جهان كودك - خ. پديدار - ش. ٦٣

٨٨٧٩١٦٢٥, ٨٨٧٩٢٩٨٩, ٨٨٧٩٣٠٠٩

٨٨٧٩١٨٦٩

13

شهرداري شهريار

شهريار - شهريار

(٠٢٦٢٣٢٢) ٤٤٤٠ الی ٤

٢٢٢١٠٩٤٨, ٢٢٢١٥٨٢٢

14

شهرداري مركز - امور مناطق

تهران - منطقه ١٢ - خ. وحدت اسلامي - خ. پانزده خرداد غربي - ك. عدالتخواه ک.پ: ١١١٤٧

٥٥٦٠١٤٨٦, ٥٥٦٠٦٢٢٨, ٥٥٦٠٠٠٩٩, ٥٥٦٠٤٧٣٧, ٥٥٦١٠٦٦٨

-

15

شهرداري منطقه ١

تهران - منطقه ١ - م. قدس - ابتداي خيابان شهيدباهنر (نياوران) ک.پ: ١٩٣٩٥

٢٢٧٠٨٣٢٣, ٢٢٧٠٨٤٥٦, ٢٢٧٠٨٢٤٣, ٢٢٧٣٦٠٢٦[R]

-

16

شهرداري منطقه ١ - اداره بازيافت

تهران - منطقه ١ - جمشيديه - خ. ٣٢ - به سمت كلك چال

٢٢٨٠٢٠٧١

٢٢٨٠٢٠٧١

17

شهرداري منطقه ١ - ناحيه ١ -

تهران - منطقه ١ - كامرانيه - نبش خيابان بهمن پور

٢٢٢١٨٧٥٠

٢٢٢١٨٧٥٠

18

شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٢ (زعفرانيه)

تهران - منطقه ١ - چهارراه پارك وي - خ. محموديه - خ. ارديبهشت - بن بس

٢٢٠١٢٠٦٧, ٢٢٠١١٠٧٨

٢٢٠١١٠٧٨

19

شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٣ (دربند)

تهران - منطقه ١ - خ. دربند - نرسيده به ميدان دربند - جنب اداره پست

٢٢٧١٢٩٠٩

٢٢٧١٢٩٠٩

20

شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٤

تهران - منطقه ١ - خ. شهيدباهنر (نياوران) - جنب پمپ بنزين - ك. مينا

٢٢٨٠٢٥٧٠

-

21

شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٥ (كاشانك)

تهران - منطقه ١ - خ. اقدسيه - بعد از پمپ گاز - ابتداي خيابان شهيدلنگ

٢٢٢٩٨٢٥٩, ٢٢٧٠٨٣٢٣

٢٢٨٣١٨١٠

22

شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٦

تهران - منطقه ١ - جاده لشگرگ - بلوار اوشان - روبروي ساختمان دماوند

٢٢٤٥١٩٥٥

٢٢٤٥١٩٥٥

23

شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٧ (الهيه)

تهران - منطقه ١ - م. تجريش - خ. ولي عصر - جنب پمپ بنزين باغ فردوس

٢٢٧٢١٥٨٦ الی ٧

-

24

شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٨ (چيذر)

تهران - منطقه ١ - خ. شريعتي - بلوار ٣٥متري قيطريه - نبش ميدان پيروز

٢٢٢٠٧١٣٥

 -

25

شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٩

تهران - منطقه ١ - م. ازگل - داخل پارك ازگل

٢٢٤٤٥٤٨٠

-

26

شهرداري منطقه ١٠

تهران - منطقه ١٠ - خ. آزادي - جنب شركت زمزم

٦٦٠٤٠٠٠٥ الی ٦, ٦٦٠٢٥٢١١

-

27

شهرداري منطقه ١٠ - خدمات شهري

هران - منطقه ١٠ - خ. آزادي - خ. ميمنت - بين آتش نشاني و پارك زنجان

 ٦٦٠٣٨٥٦٥

-

28

شهرداري منطقه ١٠ - ناحيه ١

تهران - منطقه ١٠ - خ. قزوين - خ. شهيدسبحاني - نبش خيابان شبيري

٦٦٦٣٢١٧٤ الی ٥

-

29

شهرداري منطقه ١٠ - ناحيه ٢

تهران - منطقه ١٠ - خ. جيحون - بين خيابان مرتضوي و كميل - نبش كوچه انصاري - پ. ٨٧

٦٦٨٨٩٠٠١

٦٦٨٧١٠٢٣

30

شهرداري منطقه ١٠ - ناحيه ٣

تهران - منطقه ١٠ - خ. هاشمي - بين قصرالدشت و خوش - ك. سلماسي

٦٦٨٨٢٨٨٧

٦٦٨٨٢٨٨٧

31

شهرداري منطقه ١١

تهران - منطقه ١١ - خ. قزوين - نرسيده به دخانيات - خ. مخصوص - جنب ادار

٥٥٤٠٩٠٠٠, ٥٥٤١٤٠٠٣, ٥٥٤٠٩١١١

-

32

شهرداري منطقه ١١ - ناحيه ١

تهران - منطقه ١١ - خ. نوفل لوشاتو - نرسيده به چهارراه ولي عصر

٦٦٤٩٨٥٩٥, ٦٦٤٦٩٠٣٥ الی ٧

-

33

شهرداري منطقه ١١ - ناحيه ٢

تهران - منطقه ١١ - م. رازي - خ. جواديان (قلمستان) - پ. ٤٣ ک.پ: ١٣٣٥٨

٥٥٣٧٩٩٤٤, ٥٥٣٧٧٧٢٦

-

34

شهرداري منطقه ١١ - ناحيه ٣

تهران - منطقه ١١ - م. جمهوري - خ. كلهر - نبش خيابان ساسان

٦٦٤٢٠٦٨١, ٦٦٩٢٣٩٢٩

-

35

شهرداري منطقه ١١ - ناحيه ٤

تهران - منطقه ١١ - خ. ولي عصر - بالاتر از ميدان راه آهن - نبش كوچه دل

٥٥٣٧٦٠٣٤, ٥٥٣٧٧٣٦٣

٥٥٣٧٦٠٣٤

36

شهرداري منطقه ١٢

تهران - منطقه ١٢ - م. حسن آباد - ضلع شمال پارك شهر - نبش خيابان فياض ک.پ: ١١١٤٦

٦٦٧٠٥٥٨٦, ٦٦٧٠١٦٨٩, ٦٦٧٠٥٤٣٣

٦٦٧٢٦٨٩٤

37

كارگاه شهرداري منطقه ١٢
- فني عمراني

تهران - منطقه ١٢ - خ. شوش - ابتداي خيابان تختي ک.پ: ١١٩٨٩

٥٥٦٠٧٠٣٢

٥٥٥٧٩٩٩٣

38

شهرداري منطقه ١٢ - ناحيه ١

تهران - منطقه ١٢ - خ. ظهيرالاسلام - نرسيده به خيابان هدايت - ك. شهيدم

٧٧٦٣٦٨٩٧ الی ٨

٧٧٥٢٢٠١٨

39

شهرداري منطقه ١٢ - ناحيه ٢

تهران - منطقه ١٢ - پامنار - ك. مشيرالخلوت

٣٣١١٩٧٣٨, ٣٣٩٠٩٤٤٥

-

40

شهرداري منطقه ١٢ - ناحيه ٣

تهران - منطقه ١٢ - خ. خيام - بالاتر از ميدان محمديه - ك. شهيدمهدوي -

٥٥٦٣٥٣٤٤, ٥٥٦٣٩٣٦٥

-

41

شهرداري منطقه ١٢ - ناحيه ٤

تهران - منطقه ١٢ - خ. شوش - م. هرندي - خ. اديب - جنب پارك خواجوكرماني

٥٥٦٢٤٩٣٤

-

42

شهرداري منطقه ١٢ - ناحيه ٥

تهران - منطقه ١٢ - خ. ١٧ شهريور - خ. شهيداحمدي (گوته)

٣٣١٢٥٩٠١ الی ٢, ٣٣١٢٥٩٠٨, ٣٣١٢٥٩١١, ٣٣١٢٥٩١٣, ٣٣٥٥٥٥٥٤

-

43

شهرداري منطقه ١٢ - ناحيه ٦

تهران - منطقه ١٢ - خ. مصطفي خميني - خ. فخرآباد - پشت سفارت روماني

٧٧٥١٠٩٩١

-

44

شهرداري منطقه ١٣ -
حوزه معاونت خدمات شهري

تهران - منطقه ١٣ - خ. ٣٠متري نيروي هوائي - خ. شورا - تقاطع مسيل منوچهري

٧٧٤١٥٩٨٣

٧٧٤٧٩٠٣٦

45

شهرداري منطقه ١٣

تهران - منطقه ١٣ - م. شهدا - ابتداي مجاهدين اسلام - جنب بانك ملي

٣٣١٣١٨٥١ الی ٥

-

46

شهرداري منطقه ١٣ - ناحيه ١

تهران - منطقه ١٣ - خ. ١٧شهريور - خ. صفاي شرقي - انتهاي خيابان صفاي شرقي

٣٣٧٩٢٨٦١, ٣٣٧٩٥١٣٠

-

47

شهرداري منطقه ١٣ - ناحيه ٢

تهران - منطقه ١٣ - خ. پيروزي - مسيل منوچهري - ايستگاه مدرسه - بعد از

٧٧٤٧٤٤٥٥, ٧٧٤٨٠٠٣٣

٢٢٠٥٧٤٣١

48

شهرداري منطقه ١٤

تهران - منطقه ١٤ - خ. پيروزي - خ. شكوفه - خ. عمريه - جنب پارك شكوفه

٣٣٣٣٨٠٣٣, ٣٣٣٤٤٨٨٩, ٣٣٣٥٠١٩٠

٣٣٣٥٠١٩٢

49

شهرداري منطقه ١٤ - ناحيه ١

تهران - منطقه ١٤ - خ. پيروزي - م. سرآسياب - خ. كرمان - ضلع جنوبي ميدا

٣٣١٧٤٠٠٦, ٣٣١٠٥٥٢٣

-

50

شهرداري منطقه ١٤ - ناحيه ٢

تهران - منطقه ١٤ - بلوار ابوذر - پل دوم - خ. ائمه اطهار - ك. شهيدبراد

٣٣١٨٥١٨١


 

* بانک اطلاعات مشاغل
* بانک مشاغل
* بانک اصناف کشور
* بانک مشاغل و اصناف کشور
* بانک مشاغل استان ها
* بانک اطلاعات مشاغل ایران
* بانک مشاغل ایران
* بانک اصناف ایران
* بانک مشاغل و اصناف ایران
* بانک اتحادیه های استان ها
* بانک اطلاعات مشاغل ایران
* بانک اتحادیه های کشور
* بانک اصناف ایران
* بانک مشاغل و اصناف ایران
* مشاغل
* بانک شماره
* پرتال مشاغل
* لیست مشاغل کشور
* لیست اصناف کشور
* اصناف

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت رایسان می باشد